Wydawnictwo PSHS

Wydawnictwo Naukowe PSHS
Scientific Publishers PSHS

 

Wydawnictwo Naukowe PSHS zostało powołane w celu promocji prac naukowych studentów, magistrantów, doktorantów, terapeutów i specjalistów, którzy chcą dzielić się swoimi opracowaniami w formie artykułów naukowych, rozdziałów w monografiach wydawanych przez PSHS i w autorskich monografiach, które stanowią ich dorobek naukowy.

Nasze wydawnictwo zapewnia naszym członkom, ale także osobom, które nie są związane z PSHS, możliwość opublikowania artykułu naukowego, rozdziału w książce lub wydania książki o walorach naukowych.

Przede wszystkim promujemy aktywność naukową studentów, magistrantów i doktorantów, którzy zaczynają swoją karierę naukową.

Wszystkie nasze publikacje są wydawane w Wielkiej Brytanii i są opatrzone brytyjskim numerem ISBN.

Sprawdź wymagania dotyczące publikacji w naszym wydawnictwie, które wskazujemy poniżej.

JAK PRZYGOTOWAĆ AUTORSKI ARTYKUŁ/ROZDZIAŁ MONOGRAFII DO PUBLIKACJI W NASZYM WYDAWNICTWIE, I W JEDNEJ Z NASZYCH MONOGRAFII?

Poniżej pobierz wzronik, który ułatwi Tobie przygotowanie artykułu naukowego lub rozdziału w naszej monografii.

NASZE MONOGRAFIE W PRZYGOTOWANIU, DO KTÓRYCH ZAPRASZAMY NIEZALEŻNYCH AUTORÓW

Kogo zapraszamy?

  • studentów kierunków licencjackich i magisterskich: psychologia, pedagogika, socjologia, medycyna, nauki o rodzinie i nauk o zdrowiu;
  • doktorantów: psychologii, socjologii, pedagogiki, medycyny, nauk o rodzinie, nauk o zdrowiu;
  • praktykujących psychologów, pedagogów, socjologów, specjalistów uzależnień, pracowników socjalnych, psychoterapetów (z różnych nurtów), logopedów, specjalistów wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, socjoterapeutów, innych terapeutów edukacyjnych.

OBECNIE PRZYGOTOWUJEMY NASTĘPUJĄCE PUBLIKACJE MONOGRAFICZNE

Zapraszamy do niskokosztowego publikowania w poniższych monografiach.

Koszt dla przyjętej publikacji, która przeszła procedurę oceny merytorycznej:

  • 100 zł dla studenta studiów licencjackich (jeśli student przedstawi recenzję własnego recenzenta - osoby ze stopniem minimum doktora w dziedzinie, do której odnosi się przesłane opracowanie naukowe);
  • 150 zł dla studenta studiów magisterskich (jeśli student przedstawi recenzję własnego recenzenta - osoby ze stopniem minimum doktora w dziedzinie, do której odnosi się przesłane opracowanie naukowe);
  • 150 zł dla studenta studiów doktoranckich (jeśli student przedstawi recenzję własnego recenzenta - osoby ze stopniem doktora habilitowanego w dziedzinie, do której odnosi się przesłane opracowanie naukowe lub osoby powołanej na stanowisko profesora uczelni w Polsce lub uczelni zagranicznej);
  • 200 zł dla specjalistów (jeśli osoba przedstawi recenzję własnego recenzenta - osoby ze stopniem minimum doktora habilitowanego w dziedzinie, do której odnosi się przesłane opracowanie naukowe) lub osoby powołanej na stanowisko profesora uczelni w Polsce lub uczelni zagranicznej);
  • 300 zł dla wszystkich osób, które nie przedstawią recenzji pracownika naukowego (doktora, doktora habilitowanego lub profesora uczelni w Polsce lub z zagrnicznej uczelni).

TYTUŁ PUBLIKACJI:

"PROBLEMY I WYZWANIA PSYCHOLOGII. ROZWÓJ PSYCHOSEKSUALNY I DYLEMATY EDUKACJI SEKSUALNEJ MŁODZIEŻY"

Wydawca: Scientific Publishing House of the Professional School of Health Sciences in London (Wydawnictwo Naukowe Profesjonalnej Szkoły Nauk o Zdrowiu w Londynie)

Data wydania monografii: czerwiec 2024

Informacje szczegółowe: Monografia naukowa, która podlega niezależnej recenzji naukowej. Dodatkowo, każda osoba, która ubiega się o publikację swojego opracowania naukowego w monografii jest zobowiązana do przedstawienia recenzji swojego opracowania, a która to recenzja musi zostać wydana przez pracownika naukowego uczelni (minimum ze stopniem naukowym doktora).

Recenzja naukowa: Recenzentem publikacji będzie samodzielny pracownik naukowy (minimum doktor habilitowany), specjalizujący się w psychologii.

Forma wydania monografii: E-book (bezpłatna publikacja w formacie pdf.). E-book będzie rozesłany do wszystkich najważniejszych bibliotek na świecie. Dodatkowo e-book będzie rozesłany do wszystkich bibliotek w Polsce, zgodnie z wymaganiami określonymi przez Biblitekę Narodową w RP i Bibliotekę Narodową w UK. Dodatkowo monografia zostanie wydana w formie drukowanej, a jej forma drukowana zostanie wysłana do Biblioteki Narodowej Wielkiej Brytanii, Polskiej Biblioteki Narodowej, Biblioteki Kongresu USA.

W niniejszej monografii chcemy się skoncentorwać na wiedzy o życiu seksualnym dzieci i młodzieży oraz na kwestiach edukacji seksualnej i psychoseksualnej w rodzinie i szkole. Interesuje nas także aspekt społeczno-polityczny edukacji seksualnej, aspekty nierówności społecznych, dyskryminacji, pomocy psychologiczno-pedagogicznej, specjalistycznej, pomocowej działalności organizacji społecznych na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu ze względu na inność w placówkach oświatowych (publicznych i niepublicznych). Będziemy wdzięczni za publikacje, które pokazują dobre przykłady edukacji seksualnej we współczesnej szkole.

Wzór okładki:

Poniżej prezentujemy wzór okładki naszej monografii (otwórz poniższą ikonę).