Certyfikat Psychoonkologa

Nazwa certyfikatu w języku angielskim:

PSYCHOONCOLOGIST

Nazwa certyfikatu w języku polskim:

PSYCHOONKOLOG

Kod certyfikatu:

TPSO.PSHS

Certyfikat i suplement do certyfikatu:

Poniżej prezentujemy wzór certyfikatu oraz suplement do certyfikatu. Certyfikat jest wydawany wyłącznie w języku angielskim, natomiast suplement do certyfikatu jest wydawany w języku angielskim oraz w języku polskim. Certyfikat i suplementy są zabezpieczone ozdobną pieczęcią wyciskowa oraz hologramem zabezpieczającym. Każdy certyfikat jest indywidualnie numerowany i personalizowanymi właściwymi danymi (tj. danymi osoby ubiegającej się o certyfikat i uzyskaną specjalnością).

  

Instytucja certyfikująca:

Centre for Psychology and Psychotherapy of the Professional School of Health Sciences, London

(Centrum Psychologii i Psychoterapii Profesjonalnej Szkoły Nauk o Zdrowiu w Londynie)

Kilka informacji o terapii psychoonkologicznej:

Psychoonkologia to dziedzina nauki i praktyki medycznej oraz psychologicznej, która zajmuje się wpływem aspektów psychologicznych, emocjonalnych, społecznych i behawioralnych na rozwój, przebieg i leczenie nowotworów. Jej celem jest zrozumienie kompleksowego wpływu choroby nowotworowej na osobę i wsparcie pacjentów oraz ich rodzin w radzeniu sobie z tymi wyzwaniami.

Psychoonkologia bada, jak czynniki psychologiczne mogą wpływać na zachowanie się i reakcje pacjentów na diagnozę nowotworu, leczenie, rehabilitację i przeżycie choroby. Zajmuje się również badaniem stresu związanego z chorobą, lękiem, depresją, zmęczeniem, zmianami w relacjach społecznych i seksualnych oraz innymi problemami emocjonalnymi i psychologicznymi, z którymi pacjenci mogą się borykać w związku z chorobą nowotworową.

Psychoonkologia oferuje szeroki zakres interwencji, w tym terapię indywidualną, terapię rodzin, grupową, poradnictwo, wsparcie emocjonalne, edukację pacjentów i ich rodzin oraz programy zmierzające do poprawy jakości życia pacjentów onkologicznych. Celem jest zapewnienie pacjentom kompleksowej opieki, uwzględniającej zarówno aspekty medyczne, jak i psychologiczne, oraz poprawa jakości życia pacjentów i ich bliskich w trakcie choroby nowotworowej.

Terapia psychoonkologiczna to specjalistyczna forma terapii, która koncentruje się na wsparciu emocjonalnym, psychologicznym i społecznym osób dotkniętych chorobą nowotworową oraz ich bliskich. Jej celem jest pomaganie pacjentom w radzeniu sobie z różnymi wyzwaniami związanymi z chorobą, poprawa jakości życia i wsparcie w procesie leczenia.

Terapia psychoonkologiczna zakłada holistyczne podejście, uwzględniające zarówno aspekty psychologiczne, jak i fizyczne i społeczne choroby nowotworowej. Terapeuci psychoonkologiczni współpracują z pacjentami w różnych obszarach, takich jak:

 1. Wsparcie emocjonalne: Psychoonkolodzy pomagają pacjentom radzić sobie z emocjami, takimi jak lęk, depresja, smutek, gniew czy frustracja, które często towarzyszą diagnozie i leczeniu nowotworu. Terapeuci pomagają pacjentom wyrazić swoje uczucia, rozwijać strategie radzenia sobie i znaleźć źródła wsparcia emocjonalnego.

 2. Zarządzanie stresem: Choroba nowotworowa może wywoływać duży stres zarówno u pacjentów, jak i ich bliskich. Terapeuci psychoonkologiczni uczą technik radzenia sobie ze stresem, takich jak relaksacja, medytacja, techniki oddechowe i umiejętność koncentracji.

 3. Komunikacja zespołowa: Psychoonkolodzy pomagają pacjentom rozwijać umiejętności komunikacyjne, które są istotne w kontaktach zespołowych, takich jak rozmowy z lekarzami, pielęgniarkami i innymi członkami zespołu medycznego. Terapeuci mogą również wspomagać komunikację z rodziną i przyjaciółmi, aby zwiększyć zrozumienie i wsparcie.

 4. Planowanie przyszłości: Psychoonkolodzy pomagają pacjentom rozważać i planować przyszłość, zarówno w kontekście leczenia, jak i po nim. Terapeuci mogą wspierać pacjentów w podejmowaniu decyzji dotyczących opieki paliatywnej, rehabilitacji, zmiany stylu życia i adaptacji do zmieniającej się rzeczywistości.

Terapia psychoonkologiczna jest dostępna zarówno dla pacjentów, jak i dla ich rodzin. Może być prowadzona przez wykwalifikowanych terapeutów psychoonkologicznych, psychologów, psychiatrów lub innych specjalistów, którzy posiadają wiedzę i doświadczenie w pracy z osobami dotkniętymi chorobą nowotworową.

Jak ubiegać się o certyfikat PSYCHOONKOLOGA rekomendowanego przez PSHS w Londynie?

Wprowadzenie

O certyfikat PSYCHOONKOLOGA rekomendowanego przez PSHS można ubiegać się na podstawie posiadanych kwalifikacji formalnych (studia wyższe, studia podyplomowe, ukończone szkoły psychoterapii) lub na podstawie ukończonych kursów i posiadanego doświadczenia zawodowego.

Wymagania dotyczące znajomości języka polskiego

Osoba która ubiega się o powyższy certyfikat musi biegle posługiwać się językiem polskim (na poziomie certyfikatu C1), aby spełnić podstawowy wymóg udzielania pomocy terapeutycznej wszystkim osobom, które mieszkają w Polsce lub poza granicami kraju, a które to osoby mają prawo oczekiwać wsparcia terapeutycznego od kwalifikowanego terapeuty, który potrafi biegle porozumiewać się w języku polskim.

Z egzaminu znajomości języka polskiego na poziomie C1 są zwolnione osoby, które ukończyły w Polsce (lub poza granicami kraju) studia wyższe na poziomie licencjackim, magisterskim lub podyplomowym, a które to studia były w całości prowadzone w języku polskim. Z egzaminu znajomości języka polskiego są także zwalniane osoby, które zdały maturę z języka polskiego.

Jak zdać egzamin z języka polskiego, aby uzyskać certyfikat terapeuty PSHS przez osobę, która nie kształciła się w Polsce lub na studiach polskojęzycznych?

 1. Dana osoba może zdać państwowy egzamin z języka polskiego jako obcego na poziomie C1 (informacje o państwowym egzaminie znajdziesz TUTAJ).

UBIEGANIE SIĘ O CERTYFIKAT NA PODSTAWIE POSIADANYCH FORMALNYCH KWALIFIKACJI

O certyfikat PSYCHOONKOLOGA PSHS może ubiegać się osoba, która:

 1. Ukończyła studia magisterskie (jednolite 5-cio letnie) w zakresie psychologii, pedagogiki, pedagogiki specjalnej, socjologii, nauk o rodzinie, medycyny lub studia magisterskie (II stopnia) w zakresie psychologii - po wcześniejszym ukończeniu studiów I stopnia z zakresu psychologii lub studia magisterskie (II stopnia) w zakresie pedagogiki, pedagogiki specjalnej, socjologii, nauk o rodzinie, pielęgniarstwa.
 2. Ukończyła studia podyplomowe w zakresie psychoonkologii.
 3. Wypełniła wniosek o nadanie certyfikatu i załączyła do wniosku wymagane dokumenty (druk online znajdujący się na dole niniejszej strony).
 4. Podpisała Kodeks Etyczny PSHS.
 5. Otrzymała zwrotne potwierdzenie od władz PSHS o pozytywnej weryfikacji wniosku.
 6. Dokonała jednorazowej opłaty certyfikacyjnej.

PRZYGOTOWANIE DOKUMENTÓW DO WNIOSKU

Do wniosku ONLINE należy załączyć dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje, a które to kwalifikacje stanowią podstawę do ubiegania się o certyfikat.

W tym celu należy:

 1. Zeskanować wszystkie dokumenty do jednego pliku w formacie pdf.
 2. Załączyć plik pdf do wniosku ONLINE.

Uwaga! Dokumenty wydane w innym języku niż język polski lub język angielski muszą być przetłumaczone na język polski lub język angielski przez tłumacza przysięgłego.

PROCEDURA WERYFIKACJI WNIOSKU

 1. Poprawnie przesłany wniosek zostanie poddany weryfikacji formalnej przez zespół ekspertów.
 2. Procedura weryfikacyjna trwa do 30 dni.
 3. Osoba ubiegająca się o certyfikat otrzyma drogą mailową informację zwrotną o zatwierdzeniu wniosku, prośbę o wyjaśnienie wątpliwości i uzupełnienie wniosku lub informację o odrzuceniu wniosku.
 4. Osoba, której wniosek został przyjęty jest zobowiązana do dokonania opłaty certyfikacyjnej w terminie 7 dni (licząc od dnia wysłania wiadomości e-mail po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku).
 5. Brak wniesienia opłaty licencyjnej wstrzymuje wydanie certyfikatu, a po 30 dniach wniosek jest odrzucany.
 6. Wszelkie sprawy dotyczące przyznawania certyfikatów PSHS określa "REGULAMIN CERTYFIKACJI TERAPEUTÓW PSHS".

ISTOTNE DOKUMENTY

Zapoznaj się z regulaminem certyfikacji, kodeksem etycznym i cennikiem certyfikacji.

    

KOSZT CERTYFIKACJI

Opłata certyfikacyjna może być pobierana w czterech walutach:

 • (UK) funt szterling;
 • (EU) euro;
 • (USA) dolar amerykański;
 • (PL) polski złoty.

Cena standardowa w poszczególnych walutach:

 • 83 EURO (płatność tanim przelewem europejskim w systemie SEPA) - przelew w systemie SEPA można wykonać z konta walutowego prowadzonego w EURO lub prowadzonego w złotówkach;
 • 73 GBP (płatność przelewem międzynarodowym) - przelew międzynarodowy w funtach można wykonać z konta walutowego prowadzonego w GBP lub prowadzonego w złotówkach
 • 93 USD (płatność przelewem międzynarodowym) - przelew międzynarodowy w dolarach amerykańskich można wykonać z konta walutowego prowadzonego w USD lub prowadzonego w złotówkach;
 • 370 zł (wyłącznie płatność kartą lub za pomocą usługi "przelewy24" - na podstawie linku płatniczego w systemie STRIPE, a który to link płatniczy jest wysyłany drogą mailową).

Uwaga! Płatności w dolarach amerykańskich, funtach szterlingach i w euro można także dokonywać kartą płatniczą na podstawie linku płatniczego w systemie STRIPE, który na Państwa zlecenie może zostać wysłany droga mailową.

Cena pomniejszona w poszczególnych walutach (tylko dla absolwentów uczelni, które mają podpisane porozumienie z PSHS):

 • 63 EURO (płatność tanim przelewem europejskim w systemie SEPA) - przelew w systemie SEPA można wykonać z konta walutowego prowadzonego w EURO lub prowadzonego w złotówkach;
 • 53 GBP (płatność przelewem międzynarodowym) - przelew międzynarodowy w funtach można wykonać z konta walutowego prowadzonego w GBP lub prowadzonego w złotówkach;
 • 73 USD (płatność przelewem międzynarodowym) - przelew międzynarodowy w dolarach amerykańskich można wykonać z konta walutowego prowadzonego w USD lub prowadzonego w złotówkach;
 • 270 zł (wyłącznie płatność kartą lub za pomocą usługi "przelewy24" - na podstawie linku płatniczego w systemie STRIPE, a który to link płatniczy jest wysyłany drogą mailową).

Uwaga! Płatności w dolarach amerykańskich, funtach szterlingach i w euro można także dokonywać kartą płatniczą na podstawie linku płatniczego w systemie STRIPE, który na Państwa zlecenie może zostać wysłany droga mailową.

FAKTURA ZA OPŁATĘ CERTYFIKACYJNĄ

 1. Faktura może zostać wystawiona wyłącznie dla osoby, która ubiega się wydanie certyfikatu.
 2. Istnieje możliwość wystawienia faktury na firmę (jednoosobową działalność gospodarczą) wnioskodawcy, spółkę cywilną (w której wnioskodawca jest wspólnikiem), spółkę jawną (w której wnioskodawca jest wspólnikiem) spółkę prawa handlowego (w której wnioskodawca jest wspólnikiem).
 3. Faktura może zostać także wystawiona na inną osobę prawną (fundacja, stowarzyszenie, związek wyznaniowy, związek zawodowy itp.), za zgodą władz danej osoby prawnej.
 4. Faktura jest wysyłana drogą mailową jako dokument elektroniczny.
 5. Faktura jest wystawiana w języku angielskim - zgodnie z prawem Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej.
 6. Faktura jest wystawiana w walucie, w której dokonano opłaty certyfikacyjnej.
 7. Faktura jest wystawiana i wysyłana do końca miesiąca, w którym dokonano płatności.
 8. Za datę płatności przyjmuję się datę księgowania wpłaty na rachunku bankowym PSHS.

WAŻNE INFORMACJE

Zanim wypełnisz wniosek ONLINE zapoznaj się z REGULAMINEM CERTYFIKACJI TERAPEUTÓW PSHS  i KODEKSEM ETYKI SPECJALISTÓW PSHS.

 WNIOSEK (UMOWA) O PRZYZNANIE CERTYFIKATU SPECJALISTY PSHS