Certyfikat Psychotraumatologa

Nazwa certyfikatu w języku angielskim:

PSYCHOTRAUMATOLOGIST

Nazwa certyfikatu w języku polskim:

PSYCHOTRAUMATOLOG

Kod certyfikatu:

TRA.PSHS

Certyfikat i suplement do certyfikatu:

Poniżej prezentujemy wzór certyfikatu oraz suplement do certyfikatu. Certyfikat jest wydawany wyłącznie w języku angielskim, natomiast suplement do certyfikatu jest wydawany w języku angielskim oraz w języku polskim. Certyfikat i suplementy są zabezpieczone ozdobną pieczęcią wyciskowa oraz hologramem zabezpieczającym. Każdy certyfikat jest indywidualnie numerowany i personalizowanymi właściwymi danymi (tj. danymi osoby ubiegającej się o certyfikat i uzyskaną specjalnością).

  

Instytucja certyfikująca:

Centre for Psychology and Psychotherapy of the Professional School of Health Sciences, London

(Centrum Psychologii i Psychoterapii Profesjonalnej Szkoły Nauk o Zdrowiu w Londynie)

Kilka informacji o psychotraumatologii:

Psychotraumatologia to dziedzina naukowa i interdyscyplinarna praktyka kliniczna, która zajmuje się badaniem traumy psychicznej, jej skutków oraz metodami diagnozowania, leczenia i zapobiegania. Psychotraumatologia łączy wiedzę z zakresu psychologii, psychiatrii, neurobiologii, socjologii i innych dziedzin, aby lepiej zrozumieć kompleksowe aspekty traumy i opracować skuteczne strategie terapeutyczne.

Celem psychotraumatologii jest pomoc osobom, które doświadczyły traumatycznych zdarzeń, takich jak wypadki, przemoc, wojna, katastrofy naturalne, utrata bliskiej osoby czy długotrwałe prześladowania. Psychotraumatolodzy zajmują się zarówno krótkoterminowymi reakcjami na traumę, jak i jej długoterminowymi skutkami, takimi jak zespół stresu pourazowego (PTSD) i inne zaburzenia psychiczne.

Psychotraumatologia bada reakcje organizmu i mózgu na traumatyczne doświadczenia oraz związane z nimi objawy, takie jak nawracające koszmary, lęki, nadmierne pobudzenie, trudności w funkcjonowaniu społecznym i emocjonalnym, a także problemy z regulacją emocji. Pracując z osobami dotkniętymi traumą, psychotraumatolodzy stosują różne metody terapeutyczne, takie jak terapia traumowa, terapia poznawczo-behawioralna, terapia oparta na uważności, terapia rodzinna i grupowa.

Psychotraumatologia ma również na celu rozwijanie strategii zapobiegania traumatycznym doświadczeniom, edukację społeczną na temat traumy i świadomość potrzeb osób doświadczających traumy. Badania w dziedzinie psychotraumatologii prowadzą do lepszego zrozumienia traumy oraz identyfikowania skutecznych interwencji i programów terapeutycznych, które mogą pomóc w procesie zdrowienia i przystosowania się do traumatycznych wydarzeń.

Praca psychotraumatologa polega na diagnozowaniu, leczeniu i zapobieganiu skutkom psychologicznym i emocjonalnym związanym z doświadczeniem traumatycznym. Psychotraumatologia jest dziedziną psychologii, która skupia się na badaniu i leczeniu osób cierpiących na skutki traumy psychicznej, takiej jak traumatyczne przeżycia związane z wypadkami, przemocą, wojnami, przestępstwami, katastrofami naturalnymi itp.

Główne zadania psychotraumatologa obejmują:

 1. Diagnozowanie traumy: Psychotraumatolodzy oceniają i diagnozują traumatyczne doświadczenia pacjentów, aby zrozumieć skutki traumy na ich zdrowie psychiczne i emocjonalne. Mogą stosować różne metody i narzędzia diagnostyczne, takie jak wywiady, skalowanie objawów i oceny psychologiczne.

 2. Terapia traumy: Psychotraumatolodzy stosują różnorodne metody terapeutyczne, takie jak terapia poznawczo-behawioralna, terapia EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) i terapia skoncentrowana na traumie, aby pomóc pacjentom w radzeniu sobie z objawami traumy, takimi jak lęki, stany depresyjne, stres pourazowy itp. Terapia może obejmować zarówno indywidualne sesje terapeutyczne, jak i grupowe terapie.

 3. Wsparcie psychologiczne: Psychotraumatolodzy dostarczają pacjentom wsparcia emocjonalnego i psychologicznego w trakcie procesu leczenia. Pomagają pacjentom zrozumieć swoje doświadczenia, rozwijać zdolności radzenia sobie z trudnościami i odzyskiwać poczucie kontroli nad swoim życiem.

 4. Edukacja i profilaktyka: Psychotraumatolodzy prowadzą szkolenia i edukację dla społeczeństwa, służb zdrowia i innych profesjonalistów, aby zwiększyć świadomość na temat traumy, jej skutków i sposobów radzenia sobie. Mogą również angażować się w działania profilaktyczne, mające na celu zapobieganie traumatycznym doświadczeniom i ich negatywnym konsekwencjom.

Praca psychotraumatologa może być wykonywana w różnych środowiskach, takich jak ośrodki zdrowia psychicznego, szpitale, kliniki, organizacje non-profit zajmujące się pomocą ofiarom przemocy, a także prywatne praktyki terapeutyczne. Istotne jest, aby psychotraumatolog posiadał wiedzę i umiejętności w zakresie terapii traumy oraz bycia wrażliwym na potrzeby pacjenta po przebyciu doświadczenia traumatycznego.

Jak ubiegać się o certyfikat PSYCHOTRAUMATOLOGA rekomendowanego przez PSHS w Londynie?

Wprowadzenie

O certyfikat PSYCHOTRAUMATOLOGA rekomendowanego przez PSHS można ubiegać się na podstawie posiadanych kwalifikacji formalnych (studia wyższe, studia podyplomowe, ukończone szkoły psychoterapii) lub na podstawie ukończonych kursów i posiadanego doświadczenia zawodowego.

Wymagania dotyczące znajomości języka polskiego

Osoba która ubiega się o powyższy certyfikat musi biegle posługiwać się językiem polskim (na poziomie certyfikatu C1), aby spełnić podstawowy wymóg udzielania pomocy terapeutycznej wszystkim osobom, które mieszkają w Polsce lub poza granicami kraju, a które to osoby mają prawo oczekiwać wsparcia terapeutycznego od kwalifikowanego terapeuty, który potrafi biegle porozumiewać się w języku polskim.

Z egzaminu znajomości języka polskiego na poziomie C1 są zwolnione osoby, które ukończyły w Polsce (lub poza granicami kraju) studia wyższe na poziomie licencjackim, magisterskim lub podyplomowym, a które to studia były w całości prowadzone w języku polskim. Z egzaminu znajomości języka polskiego są także zwalniane osoby, które zdały maturę z języka polskiego.

Jak zdać egzamin z języka polskiego, aby uzyskać certyfikat terapeuty PSHS przez osobę, która nie kształciła się w Polsce lub na studiach polskojęzycznych?

 1. Dana osoba może zdać państwowy egzamin z języka polskiego jako obcego na poziomie C1 (informacje o państwowym egzaminie znajdziesz TUTAJ).

UBIEGANIE SIĘ O CERTYFIKAT NA PODSTAWIE POSIADANYCH FORMALNYCH KWALIFIKACJI

O certyfikat PSYCHOTRAUMATOLOGA PSHS może ubiegać się osoba, która:

 1. Ukończyła studia magisterskie (jednolite 5-cio letnie) w zakresie psychologii, pedagogiki, pedagogiki specjalnej, socjologii, nauk o rodzinie, medycyny lub studia magisterskie (II stopnia) w zakresie psychologii - po wcześniejszym ukończeniu studiów I stopnia z zakresu psychologii lub studia magisterskie (II stopnia) w zakresie pedagogiki, pedagogiki specjalnej, socjologii, nauk o rodzinie, pielęgniarstwa.
 2. Ukończyła studia podyplomowe w zakresie psychotraumatologii.
 3. Wypełniła wniosek o nadanie certyfikatu i załączyła do wniosku wymagane dokumenty (druk online znajdujący się na dole niniejszej strony).
 4. Podpisała Kodeks Etyczny PSHS.
 5. Otrzymała zwrotne potwierdzenie od władz PSHS o pozytywnej weryfikacji wniosku.
 6. Dokonała jednorazowej opłaty certyfikacyjnej.

PRZYGOTOWANIE DOKUMENTÓW DO WNIOSKU

Do wniosku ONLINE należy załączyć dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje, a które to kwalifikacje stanowią podstawę do ubiegania się o certyfikat.

W tym celu należy:

 1. Zeskanować wszystkie dokumenty do jednego pliku w formacie pdf.
 2. Załączyć plik pdf do wniosku ONLINE.

Uwaga! Dokumenty wydane w innym języku niż język polski lub język angielski muszą być przetłumaczone na język polski lub język angielski przez tłumacza przysięgłego.

PROCEDURA WERYFIKACJI WNIOSKU

 1. Poprawnie przesłany wniosek zostanie poddany weryfikacji formalnej przez zespół ekspertów.
 2. Procedura weryfikacyjna trwa do 30 dni.
 3. Osoba ubiegająca się o certyfikat otrzyma drogą mailową informację zwrotną o zatwierdzeniu wniosku, prośbę o wyjaśnienie wątpliwości i uzupełnienie wniosku lub informację o odrzuceniu wniosku.
 4. Osoba, której wniosek został przyjęty jest zobowiązana do dokonania opłaty certyfikacyjnej w terminie 7 dni (licząc od dnia wysłania wiadomości e-mail po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku).
 5. Brak wniesienia opłaty licencyjnej wstrzymuje wydanie certyfikatu, a po 30 dniach wniosek jest odrzucany.
 6. Wszelkie sprawy dotyczące przyznawania certyfikatów PSHS określa "REGULAMIN CERTYFIKACJI TERAPEUTÓW PSHS".

ISTOTNE DOKUMENTY

Zapoznaj się z regulaminem certyfikacji, kodeksem etycznym i cennikiem certyfikacji.

    

KOSZT CERTYFIKACJI

Opłata certyfikacyjna może być pobierana w czterech walutach:

 • (UK) funt szterling;
 • (EU) euro;
 • (USA) dolar amerykański;
 • (PL) polski złoty.

Cena standardowa w poszczególnych walutach:

 • 83 EURO (płatność tanim przelewem europejskim w systemie SEPA) - przelew w systemie SEPA można wykonać z konta walutowego prowadzonego w EURO lub prowadzonego w złotówkach;
 • 73 GBP (płatność przelewem międzynarodowym) - przelew międzynarodowy w funtach można wykonać z konta walutowego prowadzonego w GBP lub prowadzonego w złotówkach
 • 93 USD (płatność przelewem międzynarodowym) - przelew międzynarodowy w dolarach amerykańskich można wykonać z konta walutowego prowadzonego w USD lub prowadzonego w złotówkach;
 • 370 zł (wyłącznie płatność kartą lub za pomocą usługi "przelewy24" - na podstawie linku płatniczego w systemie STRIPE, a który to link płatniczy jest wysyłany drogą mailową).

Uwaga! Płatności w dolarach amerykańskich, funtach szterlingach i w euro można także dokonywać kartą płatniczą na podstawie linku płatniczego w systemie STRIPE, który na Państwa zlecenie może zostać wysłany droga mailową.

Cena pomniejszona w poszczególnych walutach (tylko dla absolwentów uczelni, które mają podpisane porozumienie z PSHS):

 • 63 EURO (płatność tanim przelewem europejskim w systemie SEPA) - przelew w systemie SEPA można wykonać z konta walutowego prowadzonego w EURO lub prowadzonego w złotówkach;
 • 53 GBP (płatność przelewem międzynarodowym) - przelew międzynarodowy w funtach można wykonać z konta walutowego prowadzonego w GBP lub prowadzonego w złotówkach;
 • 73 USD (płatność przelewem międzynarodowym) - przelew międzynarodowy w dolarach amerykańskich można wykonać z konta walutowego prowadzonego w USD lub prowadzonego w złotówkach;
 • 270 zł (wyłącznie płatność kartą lub za pomocą usługi "przelewy24" - na podstawie linku płatniczego w systemie STRIPE, a który to link płatniczy jest wysyłany drogą mailową).

Uwaga! Płatności w dolarach amerykańskich, funtach szterlingach i w euro można także dokonywać kartą płatniczą na podstawie linku płatniczego w systemie STRIPE, który na Państwa zlecenie może zostać wysłany droga mailową.

FAKTURA ZA OPŁATĘ CERTYFIKACYJNĄ

 1. Faktura może zostać wystawiona wyłącznie dla osoby, która ubiega się wydanie certyfikatu.
 2. Istnieje możliwość wystawienia faktury na firmę (jednoosobową działalność gospodarczą) wnioskodawcy, spółkę cywilną (w której wnioskodawca jest wspólnikiem), spółkę jawną (w której wnioskodawca jest wspólnikiem) spółkę prawa handlowego (w której wnioskodawca jest wspólnikiem).
 3. Faktura może zostać także wystawiona na inną osobę prawną (fundacja, stowarzyszenie, związek wyznaniowy, związek zawodowy itp.), za zgodą władz danej osoby prawnej.
 4. Faktura jest wysyłana drogą mailową jako dokument elektroniczny.
 5. Faktura jest wystawiana w języku angielskim - zgodnie z prawem Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej.
 6. Faktura jest wystawiana w walucie, w której dokonano opłaty certyfikacyjnej.
 7. Faktura jest wystawiana i wysyłana do końca miesiąca, w którym dokonano płatności.
 8. Za datę płatności przyjmuję się datę księgowania wpłaty na rachunku bankowym PSHS.

WAŻNE INFORMACJE

Zanim wypełnisz wniosek ONLINE zapoznaj się z REGULAMINEM CERTYFIKACJI TERAPEUTÓW PSHS  i KODEKSEM ETYKI SPECJALISTÓW PSHS.

 WNIOSEK (UMOWA) O PRZYZNANIE CERTYFIKATU SPECJALISTY PSHS