Zostań EKSPERTEM

PSHS zachęca naukowców (minimum z doktoratem), magistrów praktyków – terapeutów z uznanym doświadczeniem do podjęcia współpracy w charakterze:

  • Eksperta PSHS,
  • Superwizora PSHS,
  • Recenzenta monografii PSHS.

Status EKSPERTA PSHS przyznaje się osobie, która spełnia wymagania do uzyskania danego CERTYTYFIKATU PSHS, posiada minimum trzyletnie doświadczenie w danej dziedzinie, w której kwalifikuje się do uzyskania danego CERTYFIKATU PSHS i posiada pozytywną opinię wydaną przez pracodawcę (instytucję współpracującą z kandydatem), tj.: uczelnię wyższą, placówkę oświatową, placówkę terapeutyczną (poradnię), instytut edukacyjny lub naukowy, organizację społeczną (fundację, stowarzyszenie itp.).

Status SUPERWIZORA PSHS przyznaje się osobie, która posiada status EKSPERTA PSHS przez minimum trzy lata i posiada minimum pięcioletnie doświadczenie w danej dziedzinie, w której kwalifikuje się do uzyskania danego CERTYFIKATU PSHS, uzyskała stopień magistra (psychologii, pedagogiki, socjologii, nauk o rodzinie, medycyny, pomocy społecznej lub pracy socjalnej) na akredytowanej w danym kraju uczelni wyższej, posiada dorobek wydawniczy w punktowanych wydawnictwach naukowych (minimum 2 artykuły naukowe w materiałach międzynarodowych konferencji naukowych lub minimum 2 artykuły w punktowanych wydawnictwach naukowych). Status superwizora PSHS można także przyznać osobie, która nie posiada statusu eksperta PSHS przez trzy lata, ale posiadającej minimum kwalifikacje doktora w specjalności: psychologia, pedagogika, socjologia, nauki o kulturze fizycznej, nauki o rodzinie, nauki o zdrowiu lub nauki medyczne (lub inne nauki pokrewne – inaczej opisywane w poszczególnych krajach), a która to osoba spełnia wymagania do uzyskania certyfikatu specjalisty PSHS.

Status RECENZENTA PSHS przyznaje się osobie, która posiada minimum kwalifikacje doktora w dziedzinie lub specjalności, która jest niezbędna do oceny prac naukowych, a które są wydawane przez PSHS, i która to osoba posiada uznany dorobek naukowy oraz wydawniczy. Status recenzenta przyznaje się w pierwszej kolejności osobie, która jest profesorem w akredytowanej instytucji akademickiej lub posiada status profesora emerytowanego danej akredytowanej instytucji akademickiej.

 WNIOSEK WSPÓŁPRACOWNIKA PSHS